Johan Andrén

Catalogue of Gestures of Power, Third Iteration
124 Silketrykk på papir, 148 x 210mm p/ stk (3+1AP)
21 000 NOK + 5%

Verket er en samling funnede bilder av mektige personer hender, en studie av deres gester og hvordan de uttrykker sin makt gjennom kroppsspråk. Serien er også en utforsking av hvordan massemedias bilder deltar i dette skuespillet, og skaper en kollektiv idé om disse personene og om makt. 

Som tittelen på verket viser er dette den tredje variasjonen av serien, og Andrén har denne gangen valgt å fokusere på norske økonomiske makthavere. I krisetider, som nå med koronapandemien, blir makthierarkier ennå mer synlige enn til vanlig, og det blir tydelig at maktens handlinger først og fremst er rettet mot å beholde den makten de er redd for å miste. En pådriver for valgene av bilder, til den tredje versjonen av dette verket, har også vært å portrettere den økonomiske maktelitens frustrasjon og uro i risikoen for å miste makt.

Repetisjonen av bildene er en referanse til massemedias sin måte å publisere samme narrativ og bilder om og om igjen. Men det er også en måte å gjenta noe til det kan bli forstått, som et mantra i en meditasjon som tar sikte på å oppnå innsikt. Hva er egentlig makt og hvordan skapes den, er den egentlig bare iscenesatt? Repetisjonen er også en måte å poengtere at bildene er akkurat bilder, fysiske objekter som er uavhengige fra det de avbilder, og har individuelle egenskaper og en egen eksistens.

Johan Andrén er en svensk kunstner som for øyeblikket er på et gjestekunstneropphold på Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim. I sin kunst fokuserer Andrén først og fremst på å prøve å finne et nytt blikk på alle tingene vi har rundt oss, og å utforske hvordan vi møter dem, hva de betyr for oss og hva de virkelig er utenfor vår forståelse av dem. Johan er spesielt interessert i fotografier, de er så utbredt og brukes i nesten alle deler av våre liv, uten av vi fullt ut forstår dem. Fotografiet er et magisk objekt, mens du holder det i hånden produserer det noe helt annet som ikke er i hånden når du ser på det. I kunsten sin undersøker Andrén hva fotografiet gjør med oss, og hva vi gjør med det.

https://www.johanandren.se/

/

Catalogue of Gestures of Power, Third Iteration
124 silkscreen prints on paper, 148 x 210mm (3+1AP)
21 000 NOK + 5%

The work “Catalogue of Gestures of Power, Third Iteration” is a collection of found photographs of powerful persons’ hands, a study of their gestures and how they express their power through body language. The work is also an exploration of how the images of the mass media participate in this spectacle, and create a collective idea about these persons and about power.

As the title of the work shows this is the third variation of the work, and I have this time chosen to focus on Norwegian economical rulers. In times of crisis, as now with the Corona pandemic, power hierarchies become more visible than usual, and it becomes apparent that the actions of the rulers during a crisis are especially aimed at keeping the power they are scared to lose. This has also directed me in my choice of images, in this third version of my work, to portray the economical power elite’s frustration and worry when facing the risk of losing their power. 

The repetition of the images is a reference to mass media’s way to publish the same narratives and images again and again. But it is also a way to repeat something until it can be understood, like a mantra in a meditation that is aimed at insight. What is power and how is it created, is it really just staged? The repetition is also a way of pointing out that the images are in fact images, physical objects that are independent from what they depict, and have individual peculiarities and an existence of their own. 

Johan Andrén is a Swedish artist currently staying as an artist in residence at Lademoen Kunstnerverksteder in Trondheim. In his artistic practice, he is occupied with trying to find a new way of looking at all the things we surround ourselves with, and exploring how we meet them, what they mean to us, and what they really are beyond our understanding of them. Andrén is especially interested in photographs, they are so widely spread and are used in almost all parts of our lives, but we still don’t completely understand them. To Johan the photograph is a magical object, at the same time that you have it in your hand, it brings forth something else that isn’t in your hand, when you look at it. In his artistic practice, he explores what photographs do to us, and what we do to them. 

https://www.johanandren.se/