KJØLELAGERET

(scroll for English)

forflytte – forbinde – forene

2021

Ved fjorden, vannet, det skiftende og det samme.
Nær industrien, det tekniske og konstruerte.
I det mottagende, oppbevarende, siden forflyttende
– og mottagende, igjen.


Annika Borg 


Siden 1994 har Annika Borg jobbet med prosjektet “ett og etthundre terningkast om dagen”, som går ut på å kaste et sett med seks terninger én gang om morgenen og hundre ganger til senere på dagen. Tallrekkene hun får noteres ned og føres inn i et arkiv; et oppslag per dag, én perm per måned. Ved bruk av en transformasjonsmetode har hun skapt et uttrykk som skaper en dialog mellom tallrekkene, Kjølelageret og omgivelsene. Verket står sterkt på egenhånd, samtidig som det elegant skaper et rom for noe mer.

Annika Borg (f. 1964) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og bor og arbeider i byen. Hun har deltatt på en rekke utstillinger de siste tre tiårene, herunder separatutstillinger på Nordnorsk Kunstnersenter (2019) og Trøndelag Senter for Samtidskunst (2020). Borg har erfaring med kunst i offentlig rom både som utøvende kunstner og som kunstkonsulent og søkte på Kjølelageret med et ønske om å skape et kunstverk som forholder seg bevisst til bygget og miljøet samtidig som det står på egne ben som kunst, tanke og idé.

forflytte – forbinde – forene

2021

By the fjord, the water, the shifting and the similar.
Close to the industry, the technical and constructed.
In the receiving, storaging, then transfering
– and receiving, again.


Annika Borg 

Since 1994, Annika Borg has worked on the project “one and one hundred dice rolls a day”, which involves throwing a set of six dice once in the morning and a hundred times later in the day. The numbers she gets are written down and entered into an archive; one spread each day, one binder each month. Using a transformation method, she has created an expression that creates a dialogue between the rows of numbers, the cold storage and the surroundings. The work stands strong on its own, at the same time as it elegantly creates a room for something more.

Annika Borg (b. 1964) was graduated at the Trondheim Academy of Fine Art and lives and works in the city. She has participated in a number of exhibitions over the past three decades, including solo exhibitions at Nordnorsk Kunstnersenter (2019) and Trøndelag Senter for Samtidskunst (2020). Borg has experience with art in public spaces both as an artist and an art consultant and applied to Kjølelageret with a desire to create a work of art that relates consciously to the building and the environment while being able to stand on its own as art, thought and idea.