Hanna Fauske

Editions: 3 + 2
Price: 8000 NOK 
Length: 25 min (loop)

Pikekos (2019)
Det handler om harmoniske tilstander i et fråtsende harem av bedagelige piker, ostedipp og sigaretter. Med ubemerkelige og smude bevegelser kan man falle bakover i en myk pute uten å bry seg om at asken fra sneipen har festet seg på det fuktige brystet som er smurt inn med saften fra hermetiske asparges. 

Snookerboyz (2018)
Snookerboyz er en parodi på biljardspillet snooker og vises på den fiktive tvkanalen HFTV (Hanna Fauske Televisjon). Her møter vi to lekre herremenn i en intens konkurranse hvor man bruker den harde kølle for touche ballene rett i hullene. Spenningen er heit og atmosfæren sensuell. 

Fjernsynskjøkkenet (2017)
Fjernsynskjøkkenet er en parodi på et klassisk norsk fjernsynskjøkken og vises på den fiktive tv-kanalen HFTV (Hanna Fauske Televisjon). Her møter vi kokken Vigdis Vigel, som i denne episoden skal vise seerne hvordan å lage den tradisjonelle retten “hakk”. Men det er lov å ta seg et lite glass rødt mellom slagene.

Sviskekompott (2019)
Sviskekompott er et utplukk fra prosjektet “Dem om det”, som er et videoprosjekt bestående av en rekke individuelle snutter, som hver for seg forteller små, korte historier fra ulike karakterers private settinger. I sviskekompott møter vi et eldre ektepar i sine daglige rutiner, der vanene går på automatikk og hverdagspratens fyllende ord er brukt opp. Likevel holder de sammen, dag ut og dag inn, som pingvinene på den sørlige halvkule, men hvor sjømat er byttet med brun, søt kompott.

Hanna Fauske (f. 1988) er en billedkunstner fra Fredrikstad, med bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2014). Hun skaper bilder gjennom iscenesettelser og komposisjoner som gjerne kommer til uttrykk via foto og video. I hennes arbeider beveger vi oss i en fiktiv verden inspirert av virkelighetens hverdag og såkalt vanlige folk. Vi blir invitert tett inn i den private sfærer hvor hun trekker frem elementer og situasjoner som tilsynelatende er helt normale og har blitt så vanlige at vi tar de for gitt. I arbeidene slipper hun inn muligheten for det alternative og absurde, hvor også humor og positivitet er med på å skape en lettbeint stemning rundt det aparte. 

//

Pikekos (2019)
It’s all about harmonious states in a flattering harem of ridiculous girls, cheese dips and cigarettes. With unobtrusive and dirty movements, one can fall backwards in a soft pillow without worrying that the ash from the cigarette has stuck to the damp chest that is lubricated with the juice from canned asparagus.

Snookerboyz (2018)
Snookerboyz is a parody of the pool game and appears on the fictional television channel HFTV (Hanna Fauske Television). Here we meet two lovely gentlemen in an intense competition using the hard club to the balls balls right in the holes. The excitement is hot and the atmosphere sensual.

Fjernsynskjøkkenet (2017)
Fjernsynskjøkkenet is a parody of a classic Norwegian television kitchen and is shown on the fictional television channel HFTV (Hanna Fauske Television). We meet chef Vigdis Vigel, who in this episode will show viewers how to make the traditional dish “hakk”. It is of course permissible to take a small glass of red between the strokes.

Sviskekompott (2019)
Sviskekompott is a selection from the project “Dem om det“, which is a video project consisting of a number of individual scenes, each of which tells short stories from different characters’ private settings. In sviskekompott, we meet an elderly couple in their daily routines, where the habits go on automatically and the everyday words of everyday talk are used up. Still, they stick together, day in and day out, like the penguins of the southern hemisphere,  where seafood is swapped with brown, sweet compote.

Hanna Fauske (b. 1988, Fredrikstad) holds a BA fra the Art Academy in Trondheim (2014). She creates images through staging and compositions often expressed through photography and video. In her works we move around in a fictive world inspired by the everyday of reality and so called normal people. We are invited into the private sphere where she highlights elements and situations that seem to be completely normal and have become so commonplace that we take them for granted. In the works, she seeks the opportunity for the alternative and the absurd, where humor and positivity also help to create an easy-going atmosphere around the separate.