KJØLELAGERET

(scroll for English)

Open Call for kunst i offentlig rom!
Søknadsfrist: 6. april 2021

Slå På Kunst inviterer kunstnere fra hele Norge til å søke på prosjektet ‘Kjølelageret’!

‘Kjølelageret’  er et stedsspesifikt prosjekt på vestsiden av det store kjølelageret “Trondheim Kjøle- og Fryselager” på Pir II. Slå På Kunst blir drevet av Inga Skålnes og Carlos A. Correia, og jobber med å vise fram kunst i offentlig rom, utenfor de tradisjonelle visningsstedene. Vi ønsker å jobbe med et prosjekt som har potensial for et ganske langt liv, og som dermed kan sees av et stort antall publikum. I den første delen av prosjektet vil vi velge en til to kunstnere, avhengig av forslag, budsjett og gjennomførbarhet. Dersom vi får støtte til fase 2 vil lyse ut igjen, og til sammen ha engasjert 2-4 kunstnere til å arbeide med Kjølelageret. Kunstverkene blir stående på veggen etter endt prosjektperiode.

Den aktuelle veggen vender mot fjorden og er delt inn i 9 seksjoner (se illustrasjonene). Kunstnere er velkomne til å foreslå verk som bruker en eller flere seksjoner, med eller uten tilknytning.

Utlysningen er rettet mot kunstnere som har interesse av å utforske stedsspesifikke verk i bymiljøet og tar hensyn til omgivelsene både med tanke på geografi og funksjon/historie.

Med ‘Kjølelageret’ ønsker Slå På Kunst å ta del i det eksisterende kunsttilbudet i offentlig rom i Trondheim, og å tilføre et nytt element i havneområdet. Veggen er lett synlig for både yrkessjåfører, havnearbeidere og  tilreisende som ankommer byen med båt og ferge, og vil spille en viktig rolle i deres førsteinntrykk av kulturbyen Trondheim.

Hensyn:

 • Kunstnere og produsenter kan bruke kjøkken og garderobe på Trondheim Kjøle- og Fryselager 
 • En sakselift eller et stillas vil være tilgjengelig i avtalt tidsrom
 • Det er ingen begrensninger i størrelser og teknikker
 • Arbeidene må være helt uavhengige (av strøm, vann etc)
 • Kunstverket blir ikke forsikret eller vedlikeholdt, og utsatt for vær og vind. Kunstnerne bør ta det i betraktning i forslagene og om aktuelt, i utførelsen.
 • Slå På Kunst har ikke mulighet til å gi individuell tilbakemelding på søknadene.
 • Prosjektet må igangsettes og avsluttes mellom mai og juli.

Prosjekter kan søke for inntil 78 000 NOK, dette skal dekke både honorar og produksjonskostnader. Utvalgte prosjekter får en intensjonsavtale og kan søke om ytterligere støtte selv ved behov.

Søknadene må inneholde:

 • Prosjektforslag med beskrivelse og skisser
 • Budsjett og fremdriftsplan
 • Portefølje med opptil 5 tidligere arbeider
 • CV og kontaktinformasjon

Send søknad i én PDF-fil (maks 2MB) til jegvil@slapakunst.com. Søknadene blir behandlet innen 12. april. 

Sted: Pir II 15A, 7010 Trondheim

Prosjektet er støttet av Trondheim kommune, Sparebank1 SMN og Trondheim Kjøle- og Fryselager AS

Bygget eies av Trondheim Kjøle- og Fryselager AS.


KJØLELAGERET

Open Call for public art proposals!
Deadline: 6th of April 2021

Slå På Kunst invites artists from all over Norway to apply to project ‘Kjølelageret’.

‘Kjølelageret’ is a site-specific project on the west side of the large cold storage “Trondheim Kjøle- og Fryselager” on Pier II. Slå På Kunst is run by Inga Skålnes and Carlos A. Correia, and works to show art in public space, outside the traditional exhibition venues. We are now embarking on a project that has the potential for a fairly long life, and thus can be seen by a large number of audience. For the first part of the project we will choose one to two artists, depending on the proposal, budget and feasibility. If we receive support for part 2 there will be another open call and we will engage altogether 2-4 artists to work with ‘Kjølelageret’. The artwork will remain on the wall after the project period.

The wall in question is facing the fjord and is divided into 9 sections (please refer to the illustrations). Artists are welcome to propose works that use one or several sections, with or without connection.

The call is aimed at artists who have an interest in exploring intervention in the urban environment and consider the site in relation to its location.

With Kjølelageret, Slå På Kunst wants to contribute and enrich the existing offer of art in public space in Trondheim, and bring an added value to the area. The wall is clearly visible to both transport drivers, dock workers and travellers that arrive in the city by boat and ferry, and will play an important role in their first impression of the cultural city of Trondheim.

Considerations:

 • Wardrobe and kitchen of Trondheim Kjøle- og Fryselager will be available during specific hours;
 • There are no restrictions in sizes and techniques in the proposals;
 • Slå På Kunst is trying to obtain a scissor lift or scaffolding. This will be available for an agreed period of time
 • The works must be completely independent (i.e. electricity, water);
 • The artwork will not be insured nor maintained, and so exposed to the environment. The artists should take that into consideration when proposing and if selected, in the execution.
 • Slå På Kunst will not give individual feedback on the applications.
 • The project must be initiated and concluded between May and July. 

Proposals may apply for up to NOK 78 000,- and should cover both artist fee and production costs. An invitation letter will be offered so the artist can apply for other sources of funding if needed.

Applications must include: 

 • Project proposal with description and sketches
 • Budget and progress plan
 • Portfolio with up to 5 previous works
 • CV and contact details

Send the application in one PDF file (max 2MB)  to jegvil@slapakunst.com. All applications will be processed by the 12th of April. 

Location: Pir II 15A, 7010 Trondheim

The project is supported by Trondheim kommune, Sparebank1 SMN and Trondheim Kjøle- og Fryselager AS

Premisses are owned by Trondheim Kjøle- og Fryselager AS.